The Apostles Word Search
Solution

J P S + T N O M I S + B W 
A E + A + H L + + + A + E 
M T S + I U O + + R + + H 
E E + A A H + M T + N + T 
S R + P D + T H A W H + T 
T + + + + U O T E S O + A 
H + + + + L J R A + J + M 
E + + + O J D + + M + + + 
L + + M A N P H I L I P + 
E + E M A + + + + + + + + 
S W E + + + + + + + + + + 
S S + + + + + + + + + + + 
+ + S U E D D A H T + + + (Over,Down,Direction) 
ANDREW(5,10,NE)
BARTHOLOMEW(12,1,SW)
JAMES(6,8,SW)
JAMESTHELESS(1,1,S)
JOHN(11,7,N)
JUDAS(7,7,NW)
MATTHEW(13,7,N)
MATTHIAS(10,8,NW)
PAUL(4,5,NE)
PETER(2,1,S)
PHILIP(7,9,E)
SIMON(10,1,W)
THADDEUS(10,13,W)
THOMAS(5,1,SE)